Բառերի միասին, անջատ, գծիկով գրություն

Գծիկով գրվում են՝

 • կրկնավոր բարդությունները՝ արագ-արագ, կաս-կարմիր, երկու-երկու,
 • միևնույն հոլովով դրված բաղադրիչները՝ համով-հոտով, տնից-դռնից,
 • միաժամանակ գործածվող չափման միավորները՝ կիլոմետր-ժամ,
 • միևնույն խոսքի մասին պատկանող հոմանշային, հականշային, առնչակից հարաբերություն ունեցող բառերից կազմված բաղադրությունները՝ ուտել-խմել, ամառ-ձմեռ, տուն-թանգարան, հարավ-արևելք,
 • տարբեր ժողովուրդներ անվանող բառերով կազմված բաղադրությունները՝ հայ-ռուսերեն, չին-տիբեթական
 • Տեր և այլ բաղադրիչներով կազմված ազգանունները՝ Տեր-Գրիգորյան,
 • ինչ դերանունով կազմվածանորոշություն արտահայտող բառերը՝ ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ-որ, դույզն-ինչ,
 • ավանդաբար գծիկով գրվող մի շարք անուններ՝ Նար-Դոս, Սայաթ-Նովա:

Կից (միասին) գրվում են՝

 • հոդակապով միացած բաղադրիչները՝ գիտահետազոտազոտական,
 • քերականական քարացած ձևով բաղադրիչ ունեցողները՝ տնետուն,
 • մեկից մինչև իննսունինը թվերը՝ հիսունվեց,
 • գծիկով կամ անջատ գրվող բառերի՝ ածանցված ձևերը՝ հարավ-արևելք, բայց՝ հարավարևելյան, ամեն օր, բայց՝ ամենօրյա, մեջ բերել, բայց՝ մեջբերում:

Անջատ գրվում են՝

 • տարբեր հոլովաձևերով բաղադրիչները՝ տնից տուն,
 • հարադրավոր բայերը՝ մեջ բերել, առաջ քաշել,
 • հարյուրից բարձր բաղադրյալ թվականները՝ հինգ հարյար, հարյուր յոթ,
 • կոտորակային թվականները՝ վեց յոթերորդ,
 • որոշիչ-որոշյալի կապակցությունները՝ բաց կարմիր, թղթակից անդամ,
 • որ, թե բաղադրիչներով բառերը՝ քանի որ, կարծես թե:

Գրաբարյան նախդիրների գրությունը`

 • ի-ն միշտ գրվում է անջատ՝ ի զորու, ի մի բերել, բացի իզուր, իսպառ, իհարկե բառերից,
 • առ-ը միշտ գրվում է կից՝ առօրյա, առընթեր, բացի առ այս, առ այն, առ այսօր, առ ոչինչ, առ աստված բառերից,
 • ընդ-ը միշտ գրվում է կից՝ ընդհանուր, ընդմիջել, բացի ընդ որում բառից,
 • ըստ-ը միշտ գրվում է անջատ:
Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы
%d такие блоггеры, как: